Nyttehaver


Afdelingen råder over et antal haver, som ligger bag blok 1-3.

Der er to afdelinger. I afdeling 1, som ligger bag blok 1 og 2, findes de store haver. De er på ca. 40-50 m² og dem er der 8 af.

Afdeling 2 ligger mellem blok 3 og den store legeplads. Her er der 10 små haver. De er ca. halvt så store som haverne i afdeling 1. Når der ikke er nogen have med nummer 7 i afdeling 2, så skyldes det, at syveren blev lagt sammen med otteren i maj 1997.

Opnotering


Beboerne kan blive skrevet på venteliste til en have enten ved at udfylde og sende nedenstående formular eller ved henvendelse på ejendomskontoret. Endelig kan du også downloade og printe denne formular og lægge den i ejendomskontorets brevsprække.

Ventelister


Der findes to ventelister. Dem der allerede har en have, men ønsker en anden, og så er der en venteliste for dem der ønsker at blive opnoteret til en.

Ønsker man indsigt i ventelisten kan man rette henvendelse til bestyrelsen.

Tidligere var der et ønske om at ventelisten lå offentligt tilgængeligt, men pga. persondataloven er dette ikke længere tilladt.

Da der er lang venteliste, kan der gå en rum tid, før der er en have ledig. Derfor kan det være af interesse at vide, at “Arbejderboligerne” også har nogle haver, som de stiller til rådighed for 500 kr. om året (så vidt vides). Er du interesseret, så kontakt Barbara Maria Kopf, Høffdingsvej 5 C, st. tv.

Haveregler


Beboeren skal underskrive følgende reglement ved overtagelse af have:

1.Haverne administreres af afdelingsbestyrelsen og udlejes til beboere efter ansøgning sendt til ejendomskontoret att. Afd. Bestyrelsen eller via mail, der findes på Valby Ejendommenes hjemmeside. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden, eller kan udleveres fra ejendomskontoret. Det er vigtigt at al kontakt info udfyldes.
2.Haver tildeles efter venteliste. Ventelisten er ikke offentlig grundet GDPR regler, men opbevares af bestyrelsen. Ved henvendelse til bestyrelse oplyses nummer på ventelisten.
3.Haven overtages som beset incl. indhold og prisen er kr. 500 pr. år incl. vandforbrug. Ejendommen hæfter ikke for udskiftning/vedligehold af stakit, læhegn, skur, hæk mm .
4.Bygninger, hegn og låger skal vedligeholdes og haven skal fremstå præsentabel. Levende hegn skal klippes senest ved udgangen af juli. Der må kun dyrkes lovlige planter, samt planter der ikke breder sig til andre haver. Buske, planter og træer i haven må have en max højde på 1,80 m.
5.Der må ikke anvendes pesticider til skade for grundvand og jord.
6.Der må ikke opsættes store legeredskaber, småsøer eller vandbassiner.
7.Haven må kun benyttes som have og ikke som opbevaring for cykler eller andre ting, der ikke hører hjemme i en have.
8.Ophold i haven skal ske under hensyntagen til naboer i haver og i blokkene. Musik og tale skal være under hensyn til naboerne. Vanding af have og havearbejde skal foregå mellem kl. 9-22
9.Det er ikke tilladt at fodre fugle, katte eller andre dyr. Foder tiltrækker rotter. Ses en rotte kontaktes ejendomskontoret STRAKS. Undtaget er lukkede fuglefoderhuse og beholdere til småfugle, der er hævet fra jorden.
10.Vanding skal ske med omtanke for vandforbruget. Primært med kande, og vanding med slange kun i meget kort periode. Man skal selvfølgelig respektere evt. vandingsforbud fra kommunen.
11.I haven må der opsættes læhegn, men ikke lukkede huse. Læhegnet må maksimalt være 1,30 m højt. I afdeling 2 (bag blok 3) tillades et halvtag med klare plader. I afdeling 1 (bag blok 2) må taget gerne bestå af kraftigere materiale såsom ståltrapez. Tagets højde over jorden må max. være 1,9m. Faldet på taget skal være bagud. I afdeling 2 skal mellemrummet mellem læhegn og tag være åbent. I afdeling 1 må mellemrummet mellem gerne være lukket, men kun med et gennemsigtigt materiale, såsom klart plexiglas eller trådnet. Der kan dispenseres herfra, men kun efter ansøgning til afdelingsbestyrelsen. Tegning skal godkendes af afdelingsbestyrelsen. Læhegn og halvtag må ikke handles ved skifte.
12.Der må opføres et lukket skur i haven til opbevaring af haveredskaber. I afdeling 2 skal taget bestå af klare plader. I afdeling 1 må taget gerne bestå af kraftigere materiale såsom stål trapez. Tagets fald skal vende bagud. Skuret må maksimalt være 1,90 m. i højden og grundarealet må ikke overskride 1,5m2. Der kan dispenseres herfra, men kun efter ansøgning til afdelingsbestyrelsen. Ingen dele af skuret må handles ved skifte.
13.Haverne kan kun lejes ud til beboere, der i forvejen har sommerhus eller kolonihave, hvis der ikke står nogen på ventelisten. Hvis disse anskaffes, skal haven opsiges og overdrages til bestyrelsen, der sørger for ny udlejning.
14.Beboere, som i forvejen lejer en have i afdelingen, kan blive skrevet på en intern venteliste til en af de andre haver. Ledige haver tilbydes først til beboere på den interne venteliste. Ved leje af anden have bortfalder lånet af den oprindelige have og beboeren fjernes fra listen.
15.Al udlejning af haver forestås af Afdelingsbestyrelsen, det er ikke tilladt at bytte haver indbyrdes eller at videreudleje/låne haven til anden beboer.
16.Afdelingsbestyrelsen er den øverste myndighed og står for udleje og tilsyn. Misligholdelse af havereglerne vil medføre advarsel fra bestyrelsen. 1. advarsel og efter en måned 2. advarsel, derefter opsiges retten til leje af have.
17.Ønsker beboeren at opsige lejen af haven, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen enten via email eller ved at indlevere en skriftlig opsigelse på ejendomskontoret. Opsigelsen skal indeholde navn, email, mobil nr., adresse, haveafdeling, havenummer samt dato for opsigelse. Ved fraflytning fra ejendommen skal haven opsiges på lige fod med lejligheden.

Vedtaget på afdelingsmøde den 7. september 2021 (tillæg til husordenen)

Havereglerne kan downloades ved at klikke her